Jesteś tutaj

Obowiązki ucznia

Prawa i obowiązki ucznia (Statut Szkoły, § 16, ust 2, pkt. 2)

Uczeń ma obowiązek:

1.Zachować się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
2.Właściwie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę dydaktyczną i praktyczną naukę zawodu:
a) rzetelnie pracować na zajęciach lekcyjnych, nie przeszkadzać kolegom i nauczycielom,
b) systematycznie przygotowywać się do każdej lekcji,
c) uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych. 3.Dbać o honor i tradycje szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje.
4.Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole i poza nią.
5.Godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią:
a) troszczyć się o kulturę języka, nie używać wulgaryzmów,
b) przeciwstawiać się brutalności i wulgarności,
c) być życzliwym dla kolegów, sąsiadów i nieznajomych,
d) udzielać pomocy potrzebującym i ludziom starszym,
e) szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
f) szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka, dochować tajemnicy korespondencji i wiadomości w sprawach osobistych, powierzonych mu w zaufani, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego.
6.Pomagać w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych.
7.Podporządkowywać się zaleceniom dyrekcji, rady pedagogicznej, wychowawcom, samorządu uczniowskiemu i klasowemu oraz okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
8.Nie spóźniać się na zajęcia szkolne.
9.Nie opuszczać terenu szkoły podczas przerw.
10.Troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd:
a) pielęgnować zieleń w klasach i na boisku,
b) pracować nad estetycznym wyglądem klas,
c) nie niszczyć pomocy naukowych, krzeseł, ścian, szaf i innych sprzętów, a w razie dokonania zniszczeń naprawić szkodę (doprowadzić do pierwotnego wyglądu) lub zapłacić równowartość wyrządzonej szkody,
d) szanować podręczniki i książki wypożyczone ze szkolnej biblioteki.
11.Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych:
a) nie palić papierosów w szkole i poza nią,
b) nie spożywać alkoholu,
c) nie nadużywać lub uzależniać się od lekarstw,
d) w okresie zimy nie chodzić po kruchym lodzie,
e) nie używać, nie rozprowadzać, nie posiadać narkotyków.
12.Dbać o czysty i schludny wygląd, ubierać się stosownie do pory roku.
a) zakazuje się noszenia krótkich minispódniczek, głębokich dekoltów, bluzek przezroczystych i odsłaniających brzuch, noszenia kolczyków w innych miejscach niż uszy oraz wysokich obcasów,
b) w przypadku zlekceważenia zakazu uczeń jest zobowiązany przebywać na zajęciach lekcyjnych w fartuszku zakupionym przez szkołę,
c) nauczyciel prowadzący zajęcia po uznaniu, że strój ucznia jest niestosowny, kieruje go do pedagoga szkolnego w celu założenia fartuszka na czas zajęć.
13.Usprawiedliwienia dostarczać wychowawcom klas w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły lub na najbliższej godzinie wychowawczej.
a) po pisemnym uzyskaniu zgody rodziców, także 18 – letni uczeń nie ma możliwości samodzielnego usprawiedliwienia swojej nieobecności.
14.Poznać, szanować i chronić przyrodę i środowisko naturalne.
15.Używanie telefonów komórkowych:
a) Uczeń i nauczyciel może mieć przy sobie telefon komórkowy, ale w czasie lekcji ma on być wyłączony i nie ma prawa leżeć na ławce. Nie może być również używany jako pomoc dydaktyczna, np. Kalkulator. Tylko skrajne przypadki upoważniają do korzystania z telefonów komórkowych po uprzednim zgłoszeniu zaistniałej sytuacji, w przypadku nauczycieli do dyrektora szkoły. W przypadku niezastosowania się ucznia do tego zapisu, nauczyciel ma prawo konfiskaty telefonu, po uprzednim jego wyłączeniu, a następnie składa go w sekretariacie szkoły. Zwrot telefonu nastąpi tylko i wyłącznie do rąk rodziców.
b) Zabrania się nagrywania zajęć lekcyjnych, rozmów wychowawczych i rozmów z kierownictwem szkoły bez zgody zainteresowanych stron. W przypadku nieprzestrzegania tego zakazu uczeń i jego rodzic (opiekun prawny) będą musieli złożyć wyjaśnienia przez Zespołem Wychowawczym powołanym w szkole, który podejmie decyzję o sposobie ukarania ucznia.
c) Zaistniałą sytuację nauczyciel zgłasza wychowawcy klasy.

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica