Jesteś tutaj

NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE, RODZICE - PILNE!

Załącznik do Zarządzenia
Dyrektora Zespołu Szkół
im. Kazimierza Wielkiego
w Kruszwicy

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ im. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KRUSZWICY

Na podstawie:
1. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019r. poz. 1239),
2. Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019r. poz.59),
3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019r. poz. 1148 z późn.zm.),
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003r. poz.69),
5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020r. poz.871),
6. Wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r.
Celem procedury jest:
1. Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID-19
2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-COV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły.
Do przestrzegania procedury zobowiązane są wszystkie osoby wymienione w procedurze:
1. Nauczyciele
2. Pracownicy niepedagogiczni
3. Uczniowie
4. Rodzice
5. Dyrektor szkoły

§ 1
Zasady organizacji pracy w szkole
1. Od 25 maja 2020r. odbywać się będą na terenie szkoły konsultacje dla absolwentów, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.
2. Od 1 czerwca 2020r. wszystkim uczniom umożliwia się w szkole konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
3. Harmonogram konsultacji ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
4. Konsultacje uczniów z nauczycielami odbywać się mogą indywidualnie lub w grupach max. 12 osobowych.
5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4m² na 1 osobę.
6. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.
8. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
9. W sali gimnastycznej na konsultacjach może przebywać max. 12 uczniów plus dwóch opiekunów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte lub zdezynfekowane.
10. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
11. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
12. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.
13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
14. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
15. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
16. Do szkoły może przebywać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
17. W drodze do i ze szkoły uczniowie korzystają z osłony na usta i nos oraz zachowują dystans społeczny.
18. Przed wejściem/ wyjściem ze szkoły uczeń obowiązkowo zdezynfekuje ręce płynem zgodnie z obowiązującą procedurą.
19. Na terenie szkoły uczniowie przebywają w maseczkach. Mogą odsłonić twarz przebywając w sali lekcyjnej przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
20. Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w szkole do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) i w wyznaczonych obszarach.
21. Rodzice ucznia mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do szybkiej komunikacji.
22. Rodzice muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
23. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy zostanie odizolowane w oddzielnej sali z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i rodzice zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
24. Do odwołania, rodzice oraz osoby trzecie nie wchodzą do budynku szkoły bez wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia.
Po wejściu do budynku oczekują przed portiernią szkoły do czasu przybycia pracownika szkoły.

§ 2
Zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkoły
1. Pracownik ma obowiązek zapoznać się treścią Procedury bezpieczeństwa i złożyć stosowne oświadczenie (załącznik nr 1 do procedury).
2. Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby.
3. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
4. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną lub COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha) pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły.
5. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej lub COVID-19 w godzinach świadczenia pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznego udania się do izolatorium i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły.
6. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu ze szkoły dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji, zgodnie z zamieszczoną przy wejściu procedurą.
7. Regularnie myją i odkażają ręce płynem dezynfekującym.
8. Pracownicy maja obowiązek zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszącego minimum 1,5 metra.
9. Zakazuje się przemieszczania pracowników bez ważnego powodu. Pracownicy przemieszczają się wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych.
10. Wszyscy pracownicy szkoły muszą ponadto stosować się do podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
a) często myć ręce zgodnie z instrukcją,
b) stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos łokciem,
c) unikać dotykania oczu, nosa i ust.

§ 3
Obowiązki nauczycieli
1. Nauczyciele świadczący pracę z uczniami na terenie szkoły wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone.
2. Prowadzą konsultacje z uczniami po zgłoszeniu chęci udziału przez uczniów lub rodziców.
3. O umówionym z uczniem/ rodzicem czasie udają się do wyznaczonej sali. Klucze do sal pobierane są i zdawane w okienku podawczym portierni.
4. Od chwili powrotu do pracy częściowo stacjonarnej nauczyciele pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu, sprawując bezpośrednią opiekę nad uczniami w szkole.
5. Unikają organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu z zachowaniem odpowiedniej odległości.
6. Korzystają wyłącznie z wyznaczonych przez dyrektora pomieszczeń sanitarnych.
7. Po zakończeniu pracy z młodzieżą lub przed jej rozpoczęciem prowadzą pracę zdalną.

§ 4
Obowiązki pracowników obsługi i administracji
1. Pracownik dba o higienę rąk.
2. Wykonując pracę wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
3. Pracownik zachowuje szczególną ostrożność korzystając z innych pomieszczeń służących do wykonania swoich obowiązków.
4. Pracownicy obsługi wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia.
5. Pracownicy obsługi każdorazowo dezynfekują toalety, umywalki i wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk.
6. Pracownicy obsługi dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie.
7. Pracownicy obsługi po zakończeniu pracy wietrzą sale zajęć, dezynfekują wszelkie wyposażenie, blaty stołów, krzesła, drzwi wraz z klamkami, podłogi ciągów komunikacyjnych.

§ 5
Zadania i obowiązki rodziców/ pełnoletnich uczniów
1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19 w szkole oraz bezwzględnie ich przestrzegają.
2. Uczeń może korzystać z konsultacji w szkole wyłącznie w przypadku, gdy rodzic/ pełnoletni uczniowie wyrażą taką wolę. W celu skutecznego zapisania się na konsultacje pełnoletni uczeń/ rodzice zobowiązani są do:
a) mailowego poinformowania nauczyciela lub za pośrednictwem e-dziennika VULCAN,
b) pobrania, wypełnienia, podpisania, złożenia za pośrednictwem ucznia Deklaracji – załącznik nr 2 do procedury dotyczy rodzica, a załącznik nr 3 do procedury dotyczy ucznia pełnoletniego.
3. Posyłają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
4. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywają w kwarantannie, izolacji.
5. Zaopatrują dziecko, w indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły.
6. Dbają, aby dziecko nie wniosło do szkoły niepotrzebnych przedmiotów oraz artykułów spożywczych.
7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
8. Są zobowiązani do odbierania telefonów oraz e-maili ze szkoły umożliwiając dyrektorowi lub pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji.

§ 6
Postanowienia końcowe
1. Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników, rodziców i uczniów.
2. Odrębny dokument stanowi regulamin korzystania z biblioteki szkolnej.

Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 25.05.2020r.

Załącznik nr 1
do Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa
dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
na terenie Zespołu Szkół
im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Kruszwica, dn. ……………….2020r.

……………………………………………………
(Imię i nazwisko pracownika)

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA
Ja niżej podpisana/ podpisany oświadczam, że:
• Zapoznałem/ łam się w treścią Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym
w kraju.
………………………………………………………………………………….
(podpis pracownika)

• Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać Procedurę bezpieczeństwa w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju.
………………………………………………………………………………….
(podpis pracownika)

• Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach
w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.
………………………………………………………………………………….
(podpis pracownika)

Załącznik nr 2
do Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa
dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
na terenie Zespołu Szkół
im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Kruszwica, dn. ……………….2020r.

……………………………………………………
(Imię i nazwisko rodziców)
DEKLARACJA RODZICA
Ja niżej podpisana/ podpisany oświadczam, że:
• Zapoznałem/ łam się w treścią Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym
w kraju.
………………………………………………………………………………….
(podpis rodziców)

• Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać Procedurę bezpieczeństwa w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju.
………………………………………………………………………………….
(podpis rodziców)

• Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała, jeżeli zaistnieje taka konieczność,
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów u mojego dziecka.
………………………………………………………………………………….
(podpis rodziców)

• Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach
w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.
………………………………………………………………………………….
(podpis rodziców)

Załącznik nr 3
do Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa
dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
na terenie Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy

Kruszwica, dn. ……………….2020r.

……………………………………………………
(Imię i nazwisko ucznia)
DEKLARACJA UCZNIA
Ja niżej podpisana/ podpisany oświadczam, że:
• Zapoznałem/ łam się w treścią Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym
w kraju.
………………………………………………………………………………….
(podpis ucznia)

• Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać Procedurę bezpieczeństwa w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju.
………………………………………………………………………………….
(podpis ucznia)

• Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała, jeżeli zaistnieje taka konieczność,
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów u mnie.
………………………………………………………………………………….
(podpis ucznia)

• Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach
w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.
………………………………………………………………………………….
(podpis ucznia)

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica