Jesteś tutaj

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy:
Administratorem w podmiocie o nazwie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy jest Dyrektor Szkoły, tel. 52 354 80 25, adres: ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica;
Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: zspkruszwica@wp.pl tel. 52 354 80 25, adres: ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica;
Dane osobowe gromadzone i przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań szkoły wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) i Kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa;
W szkole rejestruje się dane osobowe za pomocą monitoringu (systemu kamer) wewnętrznych i na zewnątrz budynku w celu:
• zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły;
• ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;
• wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;
• ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;
• zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;
• zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki;

Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez okres maksymalnie dwóch tygodnie, a następnie automatycznie kasowane przez system. Wgląd w nagrania mają tylko osoby upoważnione.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217, ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy;
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
– osoby te kwestionują prawidłowość danych

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica