Jesteś tutaj

Projekt „Twoja wiedza – Twoja przyszłość II”

Projekt pn. „Twoja wiedza – Twoja przyszłość II” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.095.2017 o dofinansowanie projektu pn. „Twoja wiedza – Twoja przyszłość II” nr RPKP.10.02.03-04-0012/16.
Beneficjentem projektu jest Powiat Inowrocławski. Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 28 września 2018 r. i obejmuje rok szkolny 2017/2018.
Formy wsparcia:
W ramach projektu, w naszej szkole zostaną przeprowadzone następujące zajęcia:
• Zajęcia pozalekcyjne "Projektowanie i administrowanie sieciami komputerowymi"
• Zajęcia pozalekcyjne "Grafika w biznesie"
• Zajęcia pozalekcyjne "Warsztaty zdrowego gotowania"
Projekt obejmuje również przeprowadzenie kursu "Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli"
W ramach zajęć pozalekcyjnych "Projektowanie i administrowanie sieciami komputerowymi" uczniowie do tej pory zrealizowali zagadnienia teoretyczne związane z sieciami komputerowymi. Po przekazaniu sprzętu zakupionego w ramach projektu, w ubiegły mogli zając się modernizacją szkolnej sieci komputerowej.
Podczas zajęć z „Grafiki w biznesie” zrealizowano dotychczas m.in. zagadnienia związane z zastosowaniem grafiki w biznesie, rodzajami grafiki oraz identyfikacją wizualną firmy.
W trakcie „Warsztatów zdrowego gotowania” uczniowie poznali rodzaje składników pokarmowych oraz ich rolę w organizmie a także podział żywności na grupy.
Wszystkie z realizowanych zajęć budzą ogromne zainteresowanie wśród uczniów. Dają możliwość poszerzenia swojej wiedzy i nabycia nowych umiejętności. Uczestnicy projektu mają również jako pierwsi skorzystać z nowoczesnego sprzętu, który został dotychczas zakupiony w ramach projektu, są to m.in. monitor interaktywny z dotykowym wyświetlaczem, routery bezprzewodowe oraz narzędzia do diagnozowania sieci.

Biblioteczka równościowa: http://inowroclaw.powiat.pl/contents/content/101/4812
Strona projektu: http://inowroclaw.powiat.pl/contents/101

Galeria: 

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica