Jesteś tutaj

Prawa ucznia

Prawa i obowiązki ucznia
(Statut Szkoły, § 16, ust 2, pkt. 1)

Uczeń ma prawo:

1) Przejawiać własną aktywność w zdobywaniu wiedzy.
2) Wybierać wg swoich zainteresowań i całkowicie samodzielnie kółka oraz inne zajęcia pozalekcyjne.
3) Brać udział w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych reprezentujących godne imię szkoły.
4) Zgłaszać się do nauczyciela w celu wytłumaczenia lekcji, zwłaszcza, gdy nie radzi sobie z opanowaniu materiału.
5) Korzystać z pomocy kolegów.
6) Wyrażać opinie dotyczące życia szkoły nie uwłaczając przy tym niczyjej godności osobistej.
7) Wyrażać opinie i wątpliwości dotyczące treści nauczania w sposób kulturalny i rzeczowy.
8) Wymagać poszanowania godności osobistej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.
9) Zwracać się z własnymi problemami do kolegów z Samorządu Klasowego i Uczniowskiego, do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, do dyrektora szkoły w celu uzyskania od nich pomocy, wyjaśnień.
10) Korzystać z pomocy materialnej w ramach posiadanych przez szkołę funduszy oraz korzystać z dostępnych w szkole środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.
11) Znać na bieżąco swoje oceny z poszczególnych przedmiotów.
12) Znać terminy prac klasowych i sprawdzianów (zgodnie z WSO).
13) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna, zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny (zgodnie z WSO).
14) Odpoczywać w czasie przerw przy sprzyjającej pogodzie na boisku szkolnym. 15) Odpoczywać w okresie przerw świątecznych i i ferii.
16) Korzystać z opieki socjalnej, jeżeli warunki materialne rodziny odpowiadają zasadom przydzielania pomocy określonych przez instytucję.
17) Korzystać z działalności kulturalnej, z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.
18) Spotykać się z Dyrektorem Szkoły indywidualnie oraz na zebraniach organizowanych przez Samorząd Uczniowski w celu wymiany opinii, uwag i spostrzeżeń dotyczących życia szkoły.
19) Zrzeszać się w organizacjach działających w szkole.
20) Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani. W razie potrzeby przysługuje im prawo opieki i pomocy ze strony Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej (Samorządu Uczniowskiego).
21) Dyskoteki szkolne będą odbywały się w szkole, a inne szkolne imprezy okolicznościowe (połowinki, studniówki itd.) mogą odbywać się w lokalach do tego przystosowanych. Każda impreza powinna być uprzednio zgłoszona do wychowawcy klasy, opiekuna S. U. I Dyrektora Szkoły. Imprezy należy również uzgadniać z rodzicami uczniów.
22) Na dyskotekę szkolną wstęp mają wyłącznie uczniowie ZSP w Kruszwicy, w czasie dyskoteki nad bezpieczeństwem młodzieży czuwa Zespół Wychowawczy.

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica